Ana sayfa Görüş Yurtdışında gemi alacaklar için bayrak şahadetnamesi

Yurtdışında gemi alacaklar için bayrak şahadetnamesi

0

Gerek ye­ni in­fla ge­mi, ge­rek­se ikin­ci el ge­mi al›m ve sa­t›m­la­r›­n›n son de­re­ce h›z­l› ve ha­re­ket­li ol­du­ğu bu gün­ler­de, ar­ma­tör­ler ve ban­ka­lar ta­ra­f›n­dan en çok so­ru­lan ko­nu­lar­dan bi­ri; yurt d›­fl›n­da tes­lim al›­nan ge­mi­nin na­s›l bay­rak çe­ke­ce­ği hu­su­su­dur. Bu se­bep­le, bu ya­z›­n›n, yurt­d›­fl›n­da ge­mi alan­la­r› ay­d›n­la­ta­cak k›­sa bir aç›k­la­ma ol­ma­s›­na gay­ret et­tim.
Bay­rak fla­ha­det­na­me­sinin han­gi hal­ler­de na­s›l tan­zim olu­na­ca­ğ›, ne ka­dar sü­rey­le han­gi ma­kam­lar­ca ve­ri­le­ce­ği, ne tür bel­ge­le­rin is­ten­di­ğiyle il­gi­li hü­küm­ler; T. Ti­ca­ret Ka­nu­nu, Ge­mi Bay­rak fia­ha­det­na­me­le­ri Hak. Ni­zam­na­me ve Türk Ulus­la­ra­ra­s› Ge­mi Si­ci­li Ka­nu­nu ve Yö­net­me­li­ğin­de dü­zen­len­mifl­tir.

1- Bay­rak şa­ha­det­na­me­si ne­dir?
Tür­ki­ye d›­fl›n­da bu­lu­nan bir ge­mi­nin Türk Bay­ra­ğ› çek­me hak­k›­n› el­de et­me­si ha­lin­de, söz ko­nu­su ge­mi­nin bu­lun­du­ğu yer­de­ki Türk Kon­so­los­lu­ğu ta­ra­f›n­dan (uy­gu­la­ma­da ba­zen, bay­rak fla­ha­det­na­me­si­nin, ge­mi­nin bu­lun­du­ğu yer kon­so­los­lu­ğun­ca de­ğil, Clo­sing’in ya­p›l­d›­ğ› ül­ke kon­so­los­lu­ğun­ca da dü­zen­len­di­ği gö­rül­mek­te­dir. As­l›n­da Kon­so­los­luk­lar ta­ra­f›n­dan ta­lep edi­len ti­ca­ri fa­tu­ra ve sa­t›fl se­ne­di gi­bi bel­ge­le­rin bir k›s­m› Clo­sing’in ya­p›l­d›­ğ› ül­ke­de bu­lun­mak­ta ol­du­ğu için bu du­rum zo­run­lu ha­le gel­mek­te­dir.) Türk Bay­ra­ğ› çek­me hak­k›­na da­ir bir “bay­rak fla­ha­det­na­me­si” dü­zen­le­nir ve söz­ko­nu­su bel­ge, ge­mi tas­dik­na­me­si ye­ri­ne ge­çer. Bay­rak fla­ha­det­na­me­si, ge­mi tas­dik­na­me­si gi­bi, yol­cu­luk es­na­s›n­da mut­la­ka ge­mi­de bu­lun­du­rul­ma­s› ge­rek­li bel­ge­ler­den­dir. Bay­rak fla­ha­det­na­me­si ol­ma­dan Türk Bay­ra­ğ› çek­mek suç­tur. Ay­r›­ca, Tür­ki­ye’de in­fla edil­mifl olan, an­cak Türk Ti­ca­ret Ka­nu­nu’nun 823’ün­cü mad­de­si uya­r›n­ca Türk Bay­ra­ğ› çek­me hak­k›­na sa­hip ol­ma­yan ge­mi­le­re Ulafl­t›r­ma Ba­kan­l›­ğ›’nca (Ka­nun her ne ka­dar “Ulafl­t›r­ma Ba­kan­l›­ğ›’nca” de­mek­te ise de uy­gu­la­ma­da bu bel­ge­yi De­niz­ci­lik Müs­te­flar­l›­ğ› ver­mek­te­dir) gi­de­cek­le­ri tes­lim ye­ri­ne ka­dar ge­çer­li ol­mak üze­re bir bay­rak fla­ha­det­na­me­si ve­ri­le­bi­lir.
2- Bay­rak şa­ha­det­na­me­si­nin ge­çer­li­lik sü­re­si:
Türk Ti­ca­ret Ka­nu­nu’nun 827’nci mad­de­si uya­r›n­ca; Mil­li Ge­mi Si­ci­li’ne kay­de­di­le­cek ge­mi­ler için bay­rak fla­ha­det­na­me­si, tan­zim edil­di­ği gün­den iti­ba­ren an­cak bir y›l için ge­çer­li­dir. Ge­mi­nin yol­cu­lu­ğu, müc­bir se­bep yü­zün­den uza­d›­ğ› tak­dir­de, bay­rak fla­ha­det­na­me­si yol­cu­luk bi­te­ne ka­dar ge­çer­li ka­la­cak­t›r. An­cak bu du­rum­da yol­cu­lu­ğun ne gi­bi müc­bir se­bep­ler yü­zün­den ve ne ka­dar bir sü­re uza­m›fl ol­du­ğu ge­mi jur­na­lin­de­ki ka­y›t­lar­la is­pat edil­me­li­dir .
Türk Ulus­la­ra­ra­s› Ge­mi Si­ci­li Yö­net­me­li­ği’nin 13’ün­cü mad­de­si­nin (c) ben­din­de de Türk Ulus­la­ra­ra­s› Ge­mi Si­ci­li’ne (“TUGS”) kay­de­di­le­cek ge­mi­ler ve yat­lar için dü­zen­le­ne­cek bay­rak fla­ha­det­na­me­si­nin ge­çer­li­lik sü­re­si dü­zen­len­mifl­tir. Bu­na gö­re; TUGS bay­rak fla­ha­det­na­me­si tan­zim edi­len ge­mi­ler ve yat­la­r›n TUGS’ne tes­ci­lin­de, bay­rak fla­ha­det­na­me­si tan­zim edil­di­ği gün­den iti­ba­ren en geç bir y›l içe­ri­sin­de ma­hal­li si­ci­le bafl­vu­rul­ma­s› ha­lin­de ge­mi ve­ya ya­t›n Tür­ki­ye’ye gel­me­si ge­rek­mek­si­zin si­ci­le kay­d› ya­p›­la­ca­ğ›, bu sü­re­den da­ha ön­ce bir Türk li­ma­n›­na ge­len ge­mi­ler ve yat­la­r›n, sü­re­ye ba­k›l­mak­s›­z›n TUGS bay­rak fla­ha­det­na­me­si­nin ip­tal edi­le­ce­ği hük­me bağ­lan­m›fl­t›r.
Ka­y›t aç›­s›n­dan her iki si­cil ara­s›n­da­ki en bü­yük fark; TUGS’a kay­de­di­le­cek olup da bay­rak fla­ha­det­na­me­si ile bay­rak çek­mifl ge­mi­le­rin, güm­rük be­yan­na­me­si aran­mak­s›­z›n, ya­ni ge­mi­nin fi­ilen Tür­ki­ye’ye gel­me­si­ne ih­ti­yaç ol­mak­s›­z›n, tes­ci­li­nin ya­p›­la­bil­me­si­dir . Bu du­rum hem fi­nans­man sağ­la­yan ban­ka, hem de ar­ma­tör aç›­s›n­dan son de­re­ce olum­lu olup ay­n› olum­lu du­ru­mun Mil­li Ge­mi Si­ci­li için­de ge­çer­li ol­ma­s› bek­len­mek­te­dir.
Ge­le­cek ay, yi­ne bu kö­fle­de “Bay­rak fia­ha­det­na­me­si üze­ri­ne ipo­tek fler­hi ko­nul­ma­s›” ve “Bay­rak fia­ha­det­na­me­si dü­zen­le­ne­bil­me­si için ge­rek­li bel­ge­ler ve harç­lar” alt bafl­l›k­la­r› aç›k­la­na­cak­t›r.