Ana sayfa Gündem Yılın sürpriz satışı

Yılın sürpriz satışı

0

Ter­sa­ne­ler böl­ge­si Tuz­la’da, 1982 y›­l›n­da ku­ru­lan ve Er­kal Ulus­la­ra­ra­s› Nak. ve Tic. A.fi’ye ait, Av­ru­pa’n›n en bü­yük yü­zer ha­vu­zu­na sa­hip Sa­d›­koğ­lu Ter­sa­ne­si’ni 2007’nin son gün­le­rin­de K›­ran Hol­ding sa­t›n al­d›. De­vir ifl­lem­le­ri sü­rer­ken gö­rüfl­tü­ğü­müz Ta­mer K›­ran bu sürp­riz ge­lifl­me hak­k›n­da, “As­l›n­da ter­sa­ne­ci­lik, son üç dört y›l­d›r üze­rin­de ça­l›fl­t›­ğ›­m›z bir ko­nuy­du. Tuz­la’da mev­cut bir ter­sa­ne al­ma­y› ya da ye­ni aç›­lan ter­sa­ne böl­ge­le­rin­den bi­rin­de yer edin­me­yi is­ti­yor­duk. Kah­ra­man Bey (Sa­d›­koğ­lu) de bu du­ru­mu bi­li­yor­du. Kah­ra­man Bey’in sa­t›fl ka­ra­r›­n› Mu­rat K›­ran’a bil­dir­me­sin­den son­ra sü­reç çok h›z­l› ge­lifl­ti. Ara­l›k ay›n­da gö­rüfl­me­ler bafl­la­d›. Ay›n so­nu­na doğ­ru ise de­vir tes­lim sü­re­ci ile sa­t›fl ta­mam­lan­m›fl ola­cak” de­di.

1959 y›­l›n­da bir ba­k›m-ona­r›m atöl­ye­si ola­rak ku­ru­lan ve “Kar” ad­l› bir yük ge­mi­siy­le ta­fl›­ma­c›­l›­ğa bafl­la­yan K›­ran Hol­ding, 2001 y›­l›n­da Tür­ki­ye’de en yük­sek to­naj­l› ge­mi olan 29.000 DWT’lik Zey­nep K›­ran ad­l› ku­ru yük ge­mi­si­nin in­fla­s›­n› Sa­d›­koğ­lu Ter­sa­ne­si’nde ta­mam­lat­m›fl­t›. Bu­gün de­niz­ci­lik hiz­met­le­rin­de k›rk se­kiz y›­l› ge­ri­de b›­ra­kan K›­ran Hol­ding, ar­t›k ken­di ge­mi­le­ri­ni ken­di yap­mak is­ti­yor. Bu ko­nu­da gö­rüfl­le­ri­ni al­d›­ğ›­m›z Mu­rat K›­ran, “Sa­d›­koğ­lu Ter­sa­ne­si ha­li ha­z›r­da ta­mir/ba­k›m/ona­r›m sta­tü­sün­de. An­cak ter­sa­ne­yi ye­ni­den ya­p›­lan­d›r­ma­y› dü­flü­nü­yo­ruz. Ta­mir önem­li bir ko­nu ol­sa da ge­mi in­fla se­çe­ne­ği­ni de ke­sin­lik­le göz ar­d› et­me­ye­ce­ğiz. ‹lk etap­ta ken­di­miz için bü­yük to­naj­l› ge­mi­ler in­fla ede­bi­le­cek dü­ze­ye ulafl­ma­y› he­def­li­yo­ruz. Bu­nun için ge­rek­li izin­le­ri ala­ca­ğ›z. fiu an için er­ken ol­sa da, ile­ri­de d›fl pi­ya­sa­dan da si­pa­rifl ala­bi­li­riz. As­l›n­da ola­ya ba­k›­fl›­m›z flu: bu­ra­s› ha­z›r, ku­ru­lu bir yer. ‘Öz­kay­na­ğ›­m›z­la al­d›­ğ›­m›z bu ye­ri da­ha iyi­ye na­s›l gö­tü­re­bi­li­riz, na­s›l mem­le­ke­te da­ha iyi hiz­met ver­me­si­ni sağ­la­ya­bi­li­riz?’ as›l önem ver­di­ği­miz ko­nu bu. Ne­ti­ce­de bu­ra­s› mil­li bir ser­vet.” de­di.
Mak­si­mum 100.000 ton ta­fl›­ma ka­pa­si­te­li 2 x 25 ton’luk iki adet vin­ce sa­hip 350 x 75 m bo­yut­la­r›n­da yü­zer ha­vu­zu olan ve yak­la­fl›k 25.000 m2 alan üs­tün­de ku­ru­lu ter­sa­ne­nin ha­len ya­fla­yan di­na­mik bir flir­ket ol­du­ğu­nu bir kez da­ha vur­gu­la­yan Ta­mer K›­ran da, ön­ce­lik s›­ra­s›­na gö­re ya­pa­cak­la­r›­n› flöy­le s›­ra­la­d›: “Ha­li ha­z›r­da yü­rü­yen ifl­ler var. Ha­len se­kiz adet ge­mi ta­mir­de. Do­la­y›­s›y­la ta­mir ve ba­k›m hat­t› aç›­s›n­dan ekip­man­la­r›n mo­der­ni­ze edil­me­si gi­bi acil ya­t›­r›m yap­ma­m›z ge­re­ken bir­kaç ko­nu var. Tüm bun­la­r›n ya­n› s›­ra fi­zi­bi­li­te ça­l›fl­ma­la­r› so­nu­cun­da ya­p›­la­cak ye­ni ya­t›­r›m­lar ile ye­ni is­tih­dam alan­la­r› da aç›­la­cak.”