Ana sayfa Haberler Enerji Oruç Reis ihaleye açılıyor

Oruç Reis ihaleye açılıyor

0
Oruç Reis

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Oruç Reis sismik araştırma gemisinin iki yıl boyunca işletilmesi için bir ihale düzenleyecek.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ilanla duyurulan ihale 11 Haziran 2021’de düzenlenecek.

İhaleye katılabilme şartları
İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler;

 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
 • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 • Tüzel kişi olması halinde, bu şartname ekinde yer alan tüzel kişilerde ortaklık, bilgilerine ve yönetimdeki görevlilere ilişkin son durumu gösterir belge ile tüzel, kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 • Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
 • Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili mali birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,
 • İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamayacak.

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

Bakanlık tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin herhangi kriter belirlenmedi.

İlginizi çekebilir:

Oruç Reis’in işletilmesi ihalesinde ‘’mesleki ve teknik yeterlilik’’ aranmayacak

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

 • İsteklilerin, son 5 yıl içerisinde en az bir yıl süre boyunca 70 metreden veya 4500 grostondan büyük araştırma gemisi, yük gemisi veya yolcu gemisi işletmiş olduğuna dair belgeleri (Document of Compliance – DOC, Safety Management Certificate – SMC, Safety Management System – SMS) teklifleri kapsamında sunmaları gerekiyor. Belge içermeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılıyor,
 • Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek,
 • İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olacak ancak yerli istekliler lehine yüzde 20 oranında fiyat avantajı uygulanacak.

İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması;

 • İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilecek ve aynı adresten 50 lira karşılığında (Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 213 nolu oda) satın alınabilecek. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almalarıysa zorunlu,
 • Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek,
 • İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden verecek. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacak. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecek,
 • İsteklilerden teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat istenecek,
 • Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim gün olacak,
 • Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemeyecek.

Oruç Reis hakkında
Boyu 86, genişliği 22 metre olan Oruç Reis, yakıt ve su depolarıyla erzak depoları tam dolu şekilde göreve çıktığında 35 gün boyunca denizde kalabiliyor. Ekonomik ömrü 30 yıl olan gemide, 28’i araştırmacı, 27’si gemi adamı olmak üzere 55 personel görev alıyor. Oruç Reis gemisiyle; deniz tabanından itibaren 15 bin metre derinliğe kadar jeolojik yapıların görüntülenmesi, uzaktan kumandalı sualtı aracı (ROV) ile de bin 500 metre derinliğindeki deniz tabanının izlenmesi ve analizlerin anında yapılabilmesi mümkün.

Bu haberin/makalenin tamamı ya da bir kısmı kaynak gösterilmeden yayımlanamaz. Kaynak gösterilse dahi aktif link verilerek kullanılabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayımlayanlar hakkında yasal işlem başlatılır.