Ana sayfa Haberler Çevre Gemilerden kaynaklı deniz kirliliği cezalarına yüzde 22,58 oranında zam geldi

Gemilerden kaynaklı deniz kirliliği cezalarına yüzde 22,58 oranında zam geldi

0
Gemilerden kaynaklanan deniz kirliliği hakkında uygulanacak idari para cezalarına ilişkin 31 Aralık 2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmi Gazete’de, 2020/1 sayılı Tebliğ yayımlandı. Yeni Tebliğ’e göre aykırılık halinde uygulanacak idari para cezalarına bu yıl yüzde 22,58 oranında zam uygulandı, bu oran geçtiğimiz yıl yüzde 23,73 olarak belirlenmişti. Yeni para cezaları 1 Ocak 2020 itibarıyla uygulanmaya başlandı.

Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20’nci maddesinde belirtiliyor.

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17’nci maddesinin 7’nci fıkrasında, idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirası’nın küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20’nci maddesinde belirlenmiş durumlar ve uygulanacak para cezaları şu şekildedir:

ı) Bu Kanunda öngörülen yasaklara ve sınırlamalara aykırı olarak ülkenin egemenlik alanlarındaki denizlerde ve yargılama yetkisine tâbi olan deniz yetki alanlarında ve bunlarla bağlantılı sularda, tabiî veya sunî göller ve baraj gölleri ile akarsularda;
1) (Değişik:29/11/2018-7153/5 md.) Petrol ve petrol türevleri (ham petrol, akaryakıt, sintine, slaç, slop, rafine ürün, yağlı atık vb.) tahliyesi veya deşarjı yapan tankerlerden, bin (dahil) grostona kadar olanlar için groston başına 400 Türk lirası, bin ilâ beş bin (dahil) groston arasında olanlara, bu miktar ve ilave her groston başına 100 Türk lirası, beş bin grostondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her groston başına 10 Türk lirası,
2) Kirli balast tahliyesi yapan tankerlerden bin (dahil) grostona kadar olanlar için groston başına 30 Türk Lirası, bin ilâ beş bin (dahil) groston arasında olanlara bu miktar ve ilave her groston başına 6 Türk Lirası, beş bin grostondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her groston başına 100 Kuruş,
3) (Değişik:29/11/2018-7153/5 md.) Petrol türevleri (sintine, slaç, slop, akaryakıt, yağlı atık vb.) veya kirli balast tahliyesi yapan gemi ve diğer deniz vasıtalarından bin grostona kadar olanlar için groston başına 200 Türk lirası, bin ilâ beş bin (dahil) groston arasında olanlara bu miktar ve ilave her groston başına 40 Türk lirası, beş bin grostondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her groston başına 10 Türk lirası,
4) (Değişik:29/11/2018-7153/5 md.) Katı atık bırakan veya evsel atık su deşarjı yapan diğer deniz araçlarından bin (dahil) grostona kadar olanlar için groston başına 100 Türk lirası, bin ilâ beş bin (dahil) groston arasında olanlara bu miktar ve ilave her groston başına 20 Türk lirası, beş bin grostondan fazla olanlara ise yukarıdaki miktarlar ve ilave her groston başına 10 Türk lirası,
idarî para cezası verilir.

Tehlikeli madde ve atıkların deşarjı durumunda uygulanacak idarî para cezaları, petrol ve türevleri kategorisi esas alınarak on katı verilir.
Kirliliğin oluşmasını müteakip gemi veya deniz aracının kendi imkânları ile neden olduğu kirliliği giderdiğinin tespit edilmesi durumunda, idarî para cezası 1/3 oranında uygulanır.
Cezanın derhal ve defaten ödenmemesi veya bu hususta yeterli teminat gösterilmemesi halinde, gemiler ve götürülebilen diğer deniz vasıtaları en yakın liman yetkilisine teslim edilerek seyrüseferden ve faaliyetten men edilir. Banka teminat mektubu veya geminin bağlı olduğu kulüp sigortacısı tarafından düzenlenecek teminat mektubu teminat olarak kabul edilir.
Yabancı devlet egemenliği altındaki sularda bu devletlerin mevzuatının Türk bayraklı gemiler tarafından ihlali durumunda, ilgili devletin ceza uygulamaması ve Türkiye’nin cezalandırmasını talep etmesi durumunda bu Kanun hükümleri uygulanır.
Bu bendin birinci paragrafı dışında, bu Kanun ve bu Kanun uyarınca çıkarılan yönetmeliklere aykırı olarak ülkenin egemenlik alanındaki denizlere ve yargılama yetkisine tâbi olan deniz yetki alanlarına, içme ve kullanma suyu sağlama amacına yönelik olmayan sulara atık boşaltanlara 24.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. Yukarıda öngörülen fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için 600 Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezai sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kullanana, diğer konutlarda ise yöneticiye aittir.
i) Bu Kanunun ek 8 inci maddesi uyarınca yürürlüğe konulan yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara 1.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir.
j) Kanunda ve yönetmelikte öngörülen yasaklara veya standartlara aykırı olarak veya önlemleri almadan atıkları toprağa verenlere 24.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir.
Bu fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için 600 Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezai sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kullanana, diğer konutlarda ise yöneticiye aittir.